Search This Blog

Wednesday, October 6, 2010

Vision av en ny fysik

Jag ser mig omkring och allt jag ser är kvanta med diskreta energinivåer i en rumtid omvandla deras spinn, dalar, laddning, rörelsemängd när jag ser. Inte en enda kvark. Ingen tid, bara rumtiden. Ingen massa bortsett från kvantiserad energi i rumtiden. Nej magnetism, bara elektrosvag kraft i rumtiden. Nej Fermioner, bara ett slags utanförskap princip långt ifrån grundläggande. Kvarkar, tid, magnetism ... är alla illusioner. De är bara oskiljaktiga delar av en större helhet. Inte konstigt att jag älskar BEC!


The above is just my practise for today writing in Swedish. Below is a wordlist I found.

Här följer en ordlista som förhoppningsvis förtydligar vissa abstrakta och krångliga begrepp:

Egentid: Är den tid som varje observatör upplever. Denna betecknas och är fundamental vid räknandet med 4-vektorer för partikeln eftersom endast dess egen tid är referensramoberoende.
Eter: Medium som behövs för att mekaniska signaler skall kunna fortplantas.
Gammafaktorn: Olinjär funktion som ger hur mycket ett observerat objekt förändras med begreppen längd, massa och tid vid den relativa hastigheten v. Funktionen för gammafaktorn har en lodrät asymptot vid hastigheten c - ljushastigheten - och är nedåt begränsad till ett.
Inertialram: Kallas det koordinatsystem som befinner sig i vila relativt en viss observatör. För samtliga inertialramar gäller att fysikens lagar är identiska för alla objekt som befinner sig i vila relativt dem.
Invariant: Avståndet mellan två händelser i rumtiden är oberoende av valet av koordinatsystem.
Isotrop: Betyder att någonting är likadant i alla riktningar.
Koherent: Betyder att någonting är i fas. Gäller det ljusvågor så innebär detta att de förstärker varandra.
Kontravarians: Bevaras ej vid en transformation(?). 1-former är kontravarianta inom teorin för differentialformer. Har indexet upphöjt.
Kovarians: Bevaras vid en transformation(?). Vektorer är kovarianta inom teorin för differentialformer. Har indexet nedsänkt.
Kovariant derivata: En generalisering av begreppet partiell derivata som kompenserar för rummets krökning.
Lorentzram: Annat ord för inertialram.
Machs princip: En kropp i ett universum utan andra massor har ingen rörelsemängd.
Observatör: Fiktivt objekt som befinner sig i en lokal inertialram och som kan studera omgivningen utan att påverka den genom att ha väldigt liten massa.
Olinjär: Innebär att något inte är linjärt, d v s kan inte beskrivas överallt med raka linjer mer än ungefärligt i enstaka punkter.
Perihelium: Den punkt i en himlakropps elliptiska bana runt stjärnan där himlakroppen är som närmast stjärnan.
Postulat: Grundläggande konstateranden som kan sägas motsvaras av axiom inom matematiken.
Pseudoparadox: Fenomen som verkar vara en paradox men som vid en grundlig undersökning i själva verket inte är det.
Rumtid: Abstraherande av tiden till en fjärde dimension. Därefter räknar man som om rummet består av fyra dimensioner och får därmed möjligheten att bestämma händelser i rumtiden unikt.
Tankeexperiment: Fiktivt experiment, förknippat med Albert Einstein, som oftast är så extremt att det är omöjligt att genomföra i verkligheten men som hjälper till att komma vidare med utvecklandet och förståelsen av en teori.
Transformation: Matematisk operation som genom en funktion överför en uppsättning tillstånd till en annan uppsättning tillstånd.

No comments:

Post a Comment