Search This Blog

Tuesday, November 8, 2011

Judicial Swedish Lesson

Just trying to learn some Swedish.  Googles translation seemed faulty, so I am trying my own. Feel free to comment if you know what it really means.

Lagföring, innebär att åklagare vid domstol åtalar för brott, som faller under allmänt åtal. Åtalet ska vara precist presenterat för domstolen och formulerat så att det klart framgår vilket eller vilka brott mot vilken lag som begåtts, hur omfattande brottet är, vilken bevisning åklagaren har för att kunna leda i visa rätten att anklagelserna om brottet ifråga stämmer, samt vilka anspråk, enligt åklagaren, lagen har i påföljdsdelen och vad åklagaren kräver för påföljd i det enskilda fallet.


My translation:
Lagföring means to be an accused in a court of law charged with crimeswhich fall under the purview of public prosecution. The indictment must be accurately presented to the court and formulated to clearly frame the act or the violation of the law alleged to have occurred, the extent of the crime, what evidence the prosecutor has to attesting to show that the allegations of the crime in question are true, and what, according to the prosecutor, are the penalties in the law and what sentence the prosecutor pursues in of the case.Europeisk arresteringsorder är enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder ett rättsligt avgörande, utfärdat av en rättslig myndighet i en medlemsstat i EU, som innebär en begäran om att en rättslig myndighet i en annan sådan stat ska gripa och överlämna en eftersökt person för lagföring eller för verkställighet av en frihetsberövande påföljd.
Även svensk medborgare kan i vissa fall överlämnas.
Ett krav är att det föreligger dubbel straffbarhet, dvs att gärningen är belagd med straff även i Sverige.
I vissa fall kan överlämnande ändå ske enligt 2 kap 2 § 2 st nämligen om brottet finns med på s.k. listan och att gärningen kan medföra fängelse i tre år eller mer enligt den utfärdande medlemsstatens lagstiftning.
Tingsrätten beslutar efter framställning av åklagaren i frågan om överlämnande. Handläggningen ska ske skyndsamt och beslut ska meddelas senast efter trettio dagar, om samtycke föreligger tio dagar.

My translation:
European arrest warrant under the Act (2003:1156) on surrender from Sweden according to a European arrest warrant, a judicial decision issued by a judicial authority in an EU Member State, which means request for a judicial authority in another such State shall arrest and surrender a requested person for prosecution or for the purpose of executing a custodial sentence.
Although a Swedish citizen in some cases submitted.
One requirement is that there is dual criminality, i.e., that the act is punishable in Sweden.
In some cases, the transmission still be in accordance with Chapter 2 § 22 namely, if the offense is on the prescribed list and that the act can result in imprisonment of three years or more under the issuing Member State.
The district court decides at the request of the prosecutor on the issue of surrender. The treatment must be made promptly and a decision must be notified no later than after thirty days if the agreement is ten days.

No comments:

Post a Comment